Nasz sklep internetowy wykorzystuje pliki cookies ale nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji. Zgadzasz się ich użycie poprzez ustawienia swojej przeglądarki.

Lucy Minerals

§1
Dane Sprzedawcy
1. Właścicielem Sklepu jest:
Home Market ul. Piastów 63/4
70-332 Szczecin
NIP: 8521915999

Tel. +48 695906991
E-mail: biuro@lucyminerals.net

§2
Definicje i postanowienia
1. Sklep internetowy [zwany dalej Sklep] zawiera transakcje sprzedaży, za pośrednictwem Internetu na podstawie niniejszego Regulaminu [zwany dalej Regulamin].
2. Klientem [zwany dalej Klient] może być:
 Osoba fizyczna, będąca pełnoletnia, która posiada w pełni zdolność do czynności prawnych, zamieszkała w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej,
• Osoba fizyczna, będąca pełnoletnią, która prowadzi działalność gospodarczą, z siedzibą w Polsce, lub na terenie Unii Europejskiej,
• Osoba prawna, lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, z siedzibą w Polsce lub na terenie Unii Europejskiej, która jest uprawniona do podejmowania decyzji, oraz zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu,
• osoba małoletnia działająca za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego.
3. Regulamin stanowi integralną część umowy sprzedaży, zawieranej z Klientem.
4. Ceny w Sklepie, są cenami brutto (zawierają podatek VAT).
5. Dostępny towar w Sklepie jest nowy i jest wolny od wad fizycznych i prawnych. Odpowiedzialność za wady określona jest przez obowiązujące przepisy prawa, w szczególności art. 12 ust 1 pkt 13 ustawy o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827 z późniejszymi zmianami), art 556 oraz 5561-5563 Kodeksu Cywilnego (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 z późniejszymi zmianami).

§3
Zamówienia
1. Zamówienia w naszym Sklep można składać za pośrednictwem formularzy dostępnych w sklepie www.lucyminerals.net (koszyk klienta),
2. Warunkiem skutecznej realizacji złożonego zamówienia, jest podanie danych umożliwiających weryfikację Klienta i odbiorcy towaru. Sklep potwierdza przyjęcie zamówienia poprzez wysłanie na podany podczas składania zamówienia adres e-mail, wiadomości zawierającej opis przedmiotu. W przypadku umieszczenia niecałych, niepoprawnych, sprzecznych informacji przez Klienta, podczas zawierania transakcji z naszym Sklepem, Sklep skontaktuje się z Klientem w celu usunięcia błędnych informacji.
3. Zarówno dla Sklepu, jak i dla Klienta, informacje widoczne na stronie internetowej Sklepu, przy kupowanym towarze w momencie złożenia zamówienia są wiążące. Dotyczy to w szczególności: ceny, charakterystyki towaru, jego cech, elementów wchodzących w skład zestawu, terminów i sposobu dostawy.
4. Informacje znajdujące się na stronie internetowej Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu cywilnego. Klient składając zamówienie, składa ofertę zakupu określonego towaru.
5. Złożone zamówienie przez Klienta, jest ofertą zawarcia umowy sprzedaży, zamówionych produktów.
6. Po wpłynięciu do Sklepu zamówienia, na wskazany adres e-mail przesyłana jest wiadomość z informacją o kolejnych etapach realizacji zamówienia:
• Złożone zamówienie najpierw jest weryfikowane, a Sklep przesyła na podany przez Klienta adres poczty elektronicznej, informację o przyjęciu zamówienia do realizacji. Przyjęcie potwierdzonego zamówienia w celu realizacji, jest jednocześnie oświadczeniem Sprzedawcy o przyjęciu oferty, o której mowa w §3 ust. 5 powyżej i w momencie jej otrzymania przez Klienta, zostaje zawarta Umowa sprzedaży.
7. Następnie w ramach Umowy sprzedaży, Sklep potwierdza Klientowi jej warunki, przesyłając potwierdzenie na adres poczty elektronicznej Klienta lub na wskazany przez Klienta podczas składania zamówienia, adres pocztowy.
8. W przypadku wyboru formy płatności przelewem, termin realizacji zamówienia będzie liczony od momentu, w którym środki za zamówienie Klienta zostaną zaksięgowane na rachunku bankowym Sklepu.
9. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy. Dokładny opis procedury reklamacyjnej znajduje się w §6 niniejszego regulaminu.

§4
Płatności
1. Klient  po zawarciu transakcji, może dokonać płatności w następujący sposób:
• płatność przelewem (przedpłata),
• płatność elektroniczna za pośrednictwem Paypal, (płatność elektroniczna).
• płatność elektroniczna za pośrednictwem Przelewy24, (płatność elektroniczna).
2. Ceny przesyłek określone są w podsumowaniu zamówienia.
3. Warunkiem wysłania towaru jest zapłata za towar i przesyłkę.
4. W przypadku płatności przelewem, należność powinna zostać uregulowana w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia potwierdzenia zamówienia.

§5
Wysyłka towaru
1. Zamówiony towar Sklep wysyła maksymalnie w ciągu 24h,  za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A.

§6
Reklamacje /rękojmia/
1. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową, Klient odsyła reklamowany towar do Sklepu, i zamieszcza opis niezgodności towaru z umową. Towar należy odesłać na adres:

Home Market ul. Piastów 63/4
70-332 Szczecin
NIP: 8521915999
E-mail: biuro@lucyminerals.net

2. Sklep ma na rozpatrzenie reklamacji Klienta, 14 dni od momentu zwrotu towaru, wraz z opisem niezgodności.
3. Wzór formularza reklamacyjnego znajduje się na dole strony Sklepu.
4. Sklep odpowiada przed Klientem na podstawie prawa rękojmi, regulowanego przez Kodeks Cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. nr 16, poz. 93 ze zm.) przez okres 24 miesięcy.
5. Klient w momencie wystąpienia wady, może zażądać od Sklepu (w ramach prawa rękojmi):
• wymiany towaru na nowy;
• naprawy towaru;
• obniżenia ceny;
• odstąpienia od umowy – o ile wada jest istotna.

Sklep ustosunkuje się do reklamacji, w ciągu 14 dni, od momentu otrzymania reklamacji. Reklamacja Klienta, będzie rozpatrywana, uwzględniając następujące okoliczności:
• łatwość i prędkość wymiany, lub naprawy towaru;
• charakter wady – istotna czy nieistotna;
• fakt, czy towar był już reklamowany.
6. Sklep może odrzucić roszczenia Klienta, o wymianę lub naprawę towaru, pod warunkiem, że wymiana bądź naprawa towaru nie jest możliwa do zrealizowania. Może również odrzucić roszczenia jeżeli, wymagałyby poniesienia nadmiernych kosztów. Sklep zaproponuje w takim wypadku alternatywne rozwiązanie.
7. Klient będący konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W ramach możliwości polubownego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów internetowych, Klient może złożyć swoją skargę np.;
• za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ ,
• za pośrednictwem szczecińskiego Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej, w Szczecinie, przy ulicy Wielkopolskiej 45, 70-450 Szczecin, www.wiih.pomorzezachodnie.pl
Przebieg postępowań, w celu pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich, określony jest przez aktualnie obowiązujące przepisy prawa (w szczególności w ustawie z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich).
8. Wszelkie reklamacje dotyczące korzystania z Usług świadczonych przez Sklep należy przesyłać na adresy podane w paragrafie 1 niniejszego regulaminu.

§7
Prawo odstąpienia od umowy
1. Na podstawie ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r., Klient który jest konsumentem,  może odstąpić od umowy, bez podawania przyczyny.
2. Odstąpienie od umowy jest skuteczne, w momencie, gdy Klient złoży w terminie 14 dni od daty doręczenia towaru, oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Do zachowania terminu wystarczy złożenie oświadczenia, przed jego upływem. Forma złożenia oświadczenia może być dowolna, np.
• Poprzez złożenie odstąpienia na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu),
• wysyłając maila, na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
• listownie na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
3. Towar należy zwrócić w terminie 14 dni, od złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy, na własny koszt.
4. Sklep zwraca pieniądze, w terminie 14 dni, od dnia wpłynięcia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Sklep ma prawo opóźnić wypłatę pieniędzy, do chwili kiedy Sklep nie otrzyma towaru, lub Klient prześle dowód jego odesłania. W zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej, odpowiednio  będą podejmowanie czynności zwrotu.
5. Klient otrzyma środki za pomocą drogi jaką dostarczył środki, przy zawieraniu transakcji.
6. Jeżeli Klient wybrał inny, niż najtańszy będący w Sklepie sposób dostarczenia przedmiotu, Sklep nie zwróci Klientowi dodatkowych kosztów, które Klient poniósł. Zwrócony zostanie co najwyżej koszt najtańszej dostawy danego przedmiotu, w Sklepie.
7. W przypadku zwrotu, Klient pokrywa Wszelkie związane z tym koszty (np. koszty opakowania, zabezpieczenia, nadania).
8. Klientowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, w przypadkach kiedy:
• Kiedy w ramach zawartej umowy, dostarczony został towar w zapieczętowanym opakowaniu, po otwarciu którego nie można zwrócić ze względów higienicznych i ochrony zdrowia, jeżeli zostało otwarte opakowanie po dostarczeniu do Klienta.
• Kupiona  jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;
• Przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane, w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
• Sklep wykonał w pełni usługę, za wyraźną zgodą Klienta, gdzie dostał on wszelkie informacje, przed rozpoczęciem świadczenia, że po jego wykonaniu przez Sprzedającego, Klient straci możliwość odstąpienia od umowy;
• Przedmiotem zawartej umowy są rzeczy, które po dostarczeniu, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
• Klient chciał, żeby Sklep przysłał do niego osobę, do naprawy lub konserwacji towaru (o ile Sklep świadczy dodatkowo inne usługi niż te, żądane przez Klienta, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, Klient może odstąpić od umowy, w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy);
• Zawarto umowę, w drodze aukcji publicznej;
9. Klient nie jest konsumentem, nie może odstąpić od umowy, bez podawania powodu.
10. Ewentualny spadek wartości towaru jest wynikiem działania Klienta niezgodnie z jego charakterem i przeznaczeniem

§8
Konto Klienta
1. Na stronach Sklepu, Klient może założyć Konto, umożliwiające dokonanie zakupu, posiadania możliwości wglądu w historię zamówień, sprawdzania statusów zamówień, modyfikacji danych wysyłki, dostępu do promocji, uproszczenie procesu zamówienia.
2. W ramach prowadzenia konta klienta, Sklep nie pobiera opłat
3. Konto można stworzyć po wypełnieniu odpowiedniego formularza będącego w zasobach Sklepu
4. Po uzupełnieniu formularza zakładania konta, na stronach internetowych Sklepu, na adres e-mail podany podczas rejestracji, zostaje przesłana wiadomość informująca o następnych czynnościach niezbędnych do finalizacji tworzenia Konta:
• Po zweryfikowaniu podanych informacji, Sklep przesyła na adres email, potwierdzenie utworzenia Konta Klienta. Podana w treści maila informacja, jest również początkiem świadczenia przez Sprzedawcę usługi prowadzenia Konta.
5. Klient ma prawo usunąć Konto,  rozwiązując tym samym umowę o świadczeniu usługi prowadzenia Konta. Rozwiązanie umowy następuje poprzez:
• wysyłanie oświadczenia rozwiązania umowy, na adres email podany w paragrafie 1 regulaminu. W treści emaila Klient powinien zamieścić dane pozwalające na identyfikację właściciela Konta, oraz oświadczenie o rozwiązaniu umowy,
• kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
6. Klient ma obowiązek chronienia hasła do Konta.
7. W razie braku pewności co do prawdziwości i rzetelności podanych informacji, Sklep może odmówić rejestracji Konta
8. Świadczenie usługi prowadzenia Konta, na podstawie zawartej umowy, ma charakter bezterminowy, a Klient może w każdym momencie wypowiedzieć umowę:
• Poprzez wysyłanie wiadomość email na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu. W wypowiedzeniu umowy należy umieścić dane umożliwiające zidentyfikować właściciela Konta, oraz oświadczenie o chęci rozwiązania umowy,
• kontaktując się listownie pod adresem podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu
9. Po potwierdzeniu danych przez Sklep, umowa zastaje rozwiązana ze skutkiem natychmiastowym
10. W uzasadnionych przypadkach, jak ewidentne łamanie zasad Regulaminu przez Klienta, Sklep ma prawo odstąpić od umowy, z zachowaniem siedmiodniowego terminu wypowiedzenia.

§9
Newsletter
1. Na życzenie Klienta, po wyrażeniu zgody, Sklep przesyła na wskazany adres treści reklamowe, handlowe, marketingowe związane z jego działalnością.
2. W celu zamówienia usługi Newsletter i wyrażenia zgody na jej przesyłanie, Klient musi podać adres email
3. Po podaniu adresu email, na wskazany adres, Klient otrzymuje wiadomość wysłaną przez Sklep, z potwierdzeniem rozpoczęcia świadczenia usług drogą elektroniczną.
4. Moment otrzymania przez Klienta wiadomości potwierdzającej początek świadczenia usług, jest równoznaczny z rozpoczęciem trwania umowy.
5. Usługi świadczone są bezpłatne.
6. Aby uzyskać dostęp do usług newsletter, Sklep nie wymaga od Klienta podania innych danych oprócz adresu e-mail.
7. Umowa o świadczeniu usługi newsletter jest  bezterminowa, a Klient ma prawo wypowiedzenia umowy, w każdym momencie, rezygnując jednocześnie z usługi newsletter:
• przesyłając rezygnację drogą mailową, na adres podany w paragrafie 1 niniejszego regulaminu, podając dane pozwalające na identyfikację Klienta, oraz oświadczenie o chęci rozwiązania umowy,
• Przesyłając listownie na adres podanym w paragrafie 1 niniejszego regulaminu, oświadczenie o rezygnacji świadczenia usługi newsletter, a umowa ulega rozwiązaniu ze skutkiem natychmiastowym po potwierdzeniu danych przez Sklep.

§10
Ochrona prywatności
1. Sklep przetwarza i gromadzi dane podane przez Klientów, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,  zgodnie z postanowieniami zawartymi w Polityce Prywatności

 

§11
Własność intelektualna
1. Wszystkie treści zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.lucyminerals.net korzystają z ochrony praw autorskich i są własnością Home Market, ul. Piastów 63/4, 70-332 Szczecin, Nip:852-191-59-99. Usługobiorca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody mogące zostać wyrządzone Usługodawcy, które mogą być następstwem użycia jakiejkolwiek zawartości strony www.lucyminerals.net, bez zgody Usługodawcy.
2. Jakiekolwiek wykorzystanie przez kogokolwiek, Użycie przez kogokolwiek, bez wyraźnej pisemnej zgody Usługodawcy, jakiegokolwiek  elementu, który jest częścią treści oraz zawartości strony www.lucyminerals.net, jest naruszeniem praw autorskich przysługujących Usługodawcy i będzie skutkował odpowiedzialnością cywilnoprawną oraz karną.
3. Nazwy handlowe, nazwy Produktów, nazwy firm i ich logo użyte na stronie internetowej Sklepu, pod adresem www.lucyminerals.net, należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Występują jako zastrzeżone znaki towarowe. Materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronie internetowej Sklepu,  pod adresem www.lucyminerals.net używane są w celach informacyjnych.
4. Klient przesyłając zdjęcia, oraz inne treści, ponosi wyłączną odpowiedzialność za naruszenia autorskich praw majątkowych i praw pokrewnych, oraz dóbr osobistych osób trzecich z tego tytułu. W przypadku wystąpienia w związku z tym, przez jakąkolwiek osobę z jakimikolwiek roszczeniami, lub żądaniami w stosunku do Sklepu lub Usługodawcy, Klient zobowiązuje się zwolnić Sklep lub Usługodawcę z wszelkiej odpowiedzialności, oraz do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich w tym zakresie.

 

§12
Środki techniczne
1. Aby skutecznie korzystać ze Sklepu internetowego i móc wyszukiwać produkty i składać zamówienia, potrzebne jest:
a) urządzenie z dostępem do sieci (takie jak: komputer, tablet, smartphone) które ma przeglądarkę internetową typu Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, Safari;
b) konto poczty elektronicznej (e-mail), które jest aktywne
c) załączona obsługa JavaScript;
d) zaakceptowanie użycia plików cookies (niezbędne, aby złożyć zamówienie).

§13
Postanowienia szczególne
1. Usługi świadczone przez Sklep i ich zakres, określone są w niniejszym Regulaminie,  w oparciu o zasady świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
2. Sklep świadczy drogą elektroniczną, następujące rodzaje usług:
• sprzedaż on-line, poprzez zawieranie umów sprzedaży, w zakresie towarów oferowanych przez Sklep,
• wysyłanie wiadomości e-mail, gdzie Sklep potwierdza wpłynięcie zamówienia, przebieg jego realizacji.
3. Sklep zawiera umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną:
• W ramach umowy sprzedaży on-line, i umowy o świadczeniu usług przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep potwierdza otrzymanie zamówienia, przebieg jego realizacji.  Zostało to określone w paragrafie 3 Regulaminu.
4. Możliwość rozwiązywania umów sprzedaży on-line, określona przez obowiązujące przepisy prawa.

§14
Wejście w życie i zmiany Regulaminu
1. Rozpoczęcie obowiązywania regulaminu następuje w dniu jego publikacji na stronach Sklepu
2. Sklep zastrzega sobie możliwość zmian w regulaminie.
3. Ewentualne zmiany Regulaminu, opublikowane zostaną na stronach Sklepu.
4. Zmiany w Regulaminie, zostaną wysłane Klientowi na adres email podany w zakładce z ustawieniami konta.
5. Zmiany w Regulaminie zaczynają obowiązywać, po upływie 14 dni od dnia ich opublikowania, zgodnie ze sposobem określonym w ust. 3.
6. Sklep uznaje, iż. Klient zakładający konto na stronach internetowych Sklepu, jednocześnie akceptuje zmiany dokonywane w regulaminie, o ile nie wypowiedział umowy do końca upływu okresu wskazanego w ust. 5.
7. W nieuregulowanych sprawach, postanowieniami niniejszego Regulaminu, właściwe jest obowiązywanie prawa polskiego.