Regulamin

I. Postanowienia ogólne

1. Właścicielem sklepu internetowego http://www.Lucyminerals.net jest firma Home Market z siedzibą przy ul .Bogusława 22A / 11 w Szczecinie, w Polsce , NIP: PL852-191-59-99 , REGON 811909910

  1. Definicje

- Definicje użyte w dalszej części Regulaminu, mają następujące znaczenie:

- Umowa Sprzedaży - zawarta przez Lucyminerals.net , umowa z klientem sklepu internetowego, w zgodności z niniejszym Regulaminem

- Dostawa - dostarczenie Klientowi przez Lucyminerals.net. zamówionego towaru, na podstawie -- Umowy Sprzedaży, co stanowi wykonanie tej Umowy. Sklep może dostarczyć towar za pomocą -transportu własnego Sprzedawcy lub korzystając z usług innego dostawcy   (kuriera, Poczty lub innego -Partnera Lucyminerals.net);

-   Hasło - ciąg przynajmniej pięciu znaków, służący wraz z Loginem do złożenia zamówienia w Sklepie internetowym;

-   Klient - osoba fizyczna lub prawna, posiadająca pełną zdolność do podejmowania czynności prawnych w przypadku osób fizycznych lub osobowość prawną w przypadku osób prawnych, -Zarejestrowała się i odwiedza Stronę internetową w celu dokonania zakupu towarów w Sklepie internetowym;

-   Login - unikalne oznaczenie, ustalone przez Klienta, składające się z nie więcej niż trzydziestu znaków i używane wraz z Hasłem do składania zamówienia w Sklepie internetowym;

-   Regulamin - poniższy Regulamin Sklepu internetowego;

-   Rejestracja - Poprawne uzupełnienie formularza rejestracyjnego przez Klienta, który znajduje się na --Stronie internetowej, poprzez poprawne podanie danych osobowych oraz ustalonych przez niego: -Loginu i Hasła;

-   Sklep internetowy - sklep internetowy prowadzony przez firmę Home Market pod domeną Lucyminerals.net

-   Sprzedawca Home Market z siedzibą przy ul .Bogusława 22A / 11 w Szczecinie, w Polsce , NIP: PL852-191-59-99 , REGON 811909910

-   Stały Klient - Klient, który dokonuje zakupów w Sklepie internetowym co najmniej dwa razy na miesiąc;

-   Strona internetowa - strona internetowa, prowadzona przez firmę Home Market pod domeną Lucyminerals.net

III. Zamówienia

   1. Zamówienia na towar przyjmowane są jedynie poprzez sklep internetowy przez zarejestrowanych i zalogowanych klientów Lucyminerals.net

   2. Zamówienia można składać 24 h .

   3 .Zamówienia przyjmowane są kolejno według daty i godziny złożenia .

-w dni robocze, zamówienia złożone do godz. 20.00, realizowane będą następnego dnia roboczego

-zamówienia po godz. 20.00, traktowane będą jak złożone w kolejnym dniu roboczym i realizowane tak jak zamówienia złożone następnego dnia roboczego

-w soboty realizujemy zamówienia złożone w piątek do godz. 20.00

-zamówienia złożone w piątek po godz. 20.00 realizowane będą w poniedziałek lub następnego dnia roboczego po niedzieli.

-zamówienia złożone w niedziele oraz święta realizujemy w następnym dniu roboczym

   4. Termin realizacji zamówienia wynosi zazwyczaj maksymalnie 48 h, choć frma Home Market zastrzega sobie możliwość przedłużenia czasu dostawy

   5. Oferty pochodzące z wyprzedaży oraz oferty promocyjne dostępne są do wyczerpania zapasów. Z powodu ograniczonej ilości towarów w w/w ofertach zamówienia złożone po wyczerpaniu zapasów nie będą mogły być realizowane, o czym klient zostanie poinformowany drogą telefoniczną lub pocztą elektroniczną przez Lucyminerals.net.

   6. Zamówienia mogą być dokonywane wyłącznie przez osoby pełnoletnie

   7. Warunkiem realizacji zakupów jest poprawne wypełnienie formularza zamówienia, znajdującego się na stronie pod hasłem zaloguj się, a następnie podania :

-danych osobowych

- adresu e-mail oraz numeru telefonu w celu potwierdzenia zamówienia

- adresu , na który ma być dostarczony zamówiony towar

8. Rejestrator nazwy domeny, oraz serwery obsługujące sklep, znajdują się na terenie Polski

9. Zakup w sklepie internetowym www.Lucyminerals.net odbywa się na terenie Polski i objęty jest Polskim prawem i przepisami.

10. Firma Home Market zastrzega sobie prawo do:

- wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,

- zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego,

- wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,

- przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego.

11. Nieprawidłowo wypełnione formularze zamówień lub danych Klienta nie będą realizowane.

13. Zawarcie umowy sprzedaży następuje tylko i wyłącznie po zaakceptowaniu przez Kupującego warunków regulaminu, poprzez spełnienie warunków rejestracyjnych.

IV. Wymagania sprzętowe:

W celu ralizacji przez Klienta zamówienia na Stronie Internetowej wymagany jest komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym, pozwalającym na dostęp do Internetu za pomocą graficznej przeglądarki internetowej. Aby w pełni skorzystać z możliwości oferowanych przez nasze strony klient powinien: korzystać z przeglądarki IE od wersji 5.5, Mozilla lub Firefox, posiadać zainstalowaną wtyczkę Macromedia FlashPlayer, włączyć obsługę języka Java Script, ramek i stylów CSS,

V. Dostawa

Wysyłka kurierem:

- 8,50 PLN bez ograniczeń wagowych

- 1. Dowóz towaru zaopatrzony jest w:

-dowód zakupu - paragon. Na życzenie klienta wystawiamy fakturę VAT i wysyłamy ją pocztą.

- 2. Dowodem zakupu towaru w sklepie internetowym jest paragon/faktura VAT wystawiona zgodnie z informacjami podanymi w arkuszu danych Klienta w rubrykach oznaczonych gwiazdką (główne dane adresowe).

- 3 . Koszty dowozu zakupionego towaru pokrywa klient.

- 4. W wypadku nieobecności Klienta pod wskazanym adresem dostawy w wybranym przedziale godzinowym, zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Klient zostanie obciążony kosztami transportu złożonego wcześniej zamówienia.

- 5. W przypadku, braku możliwości dowozu artykułów zgodnie ze złożonym zamówieniem z powodu braku któregoś z zamówionych produktów, przesyłka będzie wysłana bez brakujących artykułów bądź też z produktami zamiennymi zbliżonymi do zamówionych na podstawie których klient będzie miał prawo decyzji o ich zakupie bądź nie.

VI. Sposoby płatności

Opłaty w Sklepie internetowym pobierane są od Klientów za pomocą platformy PayPal.pl

VII. Ceny

- 1 .Wszystkie podane ceny są cenami brutto i zawierają podatek VAT .Publikowany cennik nie stanowi odzwierciedlenia aktualnych stanów magazynowych .

- 2 .Ceny towarów podane są w polskim złotym, i uwzględniają podatek Vat na terenie Polski. Nie uwzględniają kosztów dostawy zamówionego towaru.

- 3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany cen, dostępnych w Sklepie internetowym towarów oraz do przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży.

  1. Prawo odstąpienia od umowy sprzedaży

-   1 Klient, który zawarł Umowę Sprzedaży, może od niej odstąpić bez podania przyczyn, składając stosowne oświadczenie na piśmie Sprzedawcy, w terminie dziesięciu dni od daty Dostawy.

-   2 W razie odstąpienia od Umowy sprzedaży, Umowa sprzedaży jest uważana za niezawartą. Klient otrzyma zwrot równowartości ceny zakupionego Towaru oraz zobowiązany będzie odesłać otrzymany Towar w stanie niezmienionym, oryginalnie zapakowany i nie uszkodzony. W celu dokonania zwrotu zakupionego Produktu lub Produktów należy skontaktować się z Działem Obsługi Klienta Lucyminerals.net.

-   3 Prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży nie przysługuje Klientowi w wypadku zakupu Produktów, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu.

-   4 Koszt odesłania Towaru do Sprzedawcy ponosi Klient. Sprzedawca nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem.

IX. Reklamacje

-   1 Przy realizacji Dostawy przez Dostawcę Lucyminerals.net, w razie jej niezgodności ze złożonym Zamówieniem, Klient powinien powiadomić o tym Dostawcę i odmówić przyjęcia Produktów, których nie zamawiał. Przyjęcie Dostawy przez Klienta, potwierdzone jego podpisem na Dokumencie dostawy traktowane będzie jako potwierdzenie zgodności Dostawy ze złożonym Zamówieniem.

-   2 W przypadku stwierdzenia uszkodzenia Towaru lub dostarczenia Produktu z wadą fabryczną, Klient może odmówić przyjęcia takiego Produktu, podpisując stosowne oświadczenie. Sprzedawca będzie obowiązany do zwrotu zapłaconej ceny.

-   3 Jeśli Klient stwierdzi uszkodzenie zawartości przesyłki już po jej odebraniu lub niezgodność zawartości ze złożonym Zamówieniem, zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Dział Obsługi Klienta, najpóźniej jednak w terminie nie dłuższym niż 3 (trzy) dni od dnia odbioru przesyłki. Reklamacje dotyczące powyższego, a zgłoszone w późniejszym terminie, nie będą rozpatrywane.

-   4 Jeśli zakupiony Towar posiada wady Sprzedawca wymieni go na Towar wolny od wad. W tym celu Klient powinien składając reklamację wysłać wadliwy Towar na adres Sprzedawcy, wraz z dokumentem sprzedaży doręczonym przy Dostawie oraz zgodnie z poniższymi instrukcjami.

-   5 Jeżeli istnieje niebezpieczeństwo pogorszenia Towaru, Klient jest obowiązany do skontaktowania się z Działem Obsługi Klienta przed złożeniem reklamacji i uzgodnienia warunków zwrotu Towaru.

-  6 Reklamacje należy składać na adres e-mail: info@Lucyminerals.net , pisemnie listem poleconym na adres: Home Market z siedzibą przy ul .Bogusława 22A / 11

-   7 Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej oznaczenie Klienta (w tym jego imię, nazwisko, adres pocztowy, adres e -mail) oraz opis problemu będącego podstawą złożenia reklamacji. Reklamacje, które nie zawierają wskazanych danych nie podlegają rozpatrzeniu przez Sprzedawcę.

-   8 Sprzedawca dołoży najwyższych starań, aby reklamacje były rozpatrzone w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania. O ich rezultacie Sprzedawca niezwłocznie zawiadomi składającego reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail Klienta.

- 9 W przypadku uzasadnionej reklamacji, Sprzedawca wymieni Towar wadliwy na Towar wolny od wad, a jeśli nie będzie to możliwe, Sprzedawca zaproponuje Klientowi inny Towar, mogący stanowić substytut wadliwego Towaru albo zwróci Klientowi równowartość ceny reklamowanego Towaru na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w Zamówieniu. Sprzedawca dostarczy Klientowi Towar po rozpatrzeniu reklamacji.

-   10 Różnice między rzeczywistym wyglądem Produktu, a jego zdjęciem na Stronie internetowej nie mogą być podstawą reklamacji i zwrotu zakupionego Towaru.

X. Ochrona danych osobowych

- 1. Zamawiający dokonując rejestracji na Platformie Lucyminerals.net wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych podanych w formularzu danych osobowych w rozumieniu Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101 poz. 926 z późn. zm.) wyłącznie w celu realizacji umów sprzedaży.

- 2. Zamawiający może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Sprzedawcy informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Zgoda ta jest udzielana przez Zamawiającego poprzez odznaczanie odpowiedniej opcji na formularzu zgłoszeniowym.

- 3. Zamawiającemu przysługuje prawo do wglądu do treści podanych danych osobowych oraz ich poprawiania, a także żądania usunięcia danych.

XI. Opisy towarów

Lucyminerals.net informuje, iż opisy towarów, dostępnych w Sklepie internetowym, są aktualne i zgodne ze stanem faktycznym. Lucyminerals.net nie ponosi jednak odpowiedzialności za niezgodności lub błędy w opisach podawanych przez producenta danego produktu. Nie ponosi również odpowiedzialności za zmiany, które wprowadza producent , nie informując o tym Lucyminerals.net.

XII. Postanowienia końcowe

- 1. Lucyminerals.net zastrzega sobie prawo do zmiany treści Regulaminu. Zmieniony Regulamin publikowany będzie na Stronie internetowej i zacznie obowiązywać po upływie 2 (dwóch) dni od dnia opublikowania.

- 2. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z Umowy Sprzedaży jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania lub siedziby pozwanego.

Lucyminerals.net - Zastrzeżenia prawne

Wszelkie prawa do Strony Lucyminerals.net, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów Strony, są zastrzeżone.

Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na Stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.

Z elementów Strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. Zm.) Ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).

Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Lucyminerals.net, kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób Strony w całości lub w części.